top of page

Waheguru Ik Onkar Lyrics Ajay Bijli (From 'Dunki')Waheguru Ik Onkar Lyrics


waheguru waheguru waheguru,

waheguru waheguru waheguru,

waheguru waheguru waheguru,

waheguru waheguru waheguru,waheguru waheguru waheguru,

waheguru waheguru waheguru,

waheguru waheguru waheguru,

waheguru waheguru waheguru,


ik onkar satnaam karta purakh,

nir bhau nir vair,

akaal murat, ajuni saibhang,

gurparsab jap, aad sach,

jugaadh sach, hai bhi sach,

nanak hosi bhi sach,


soche soch na hovayi,

je sochi lakh vaar,

chupe chup na hovayi,

je laaye raha livtaar,

bhukheya bhukh na utri,

je banna puriya bhaar,

sehas siyanpa lakh hoye,

tan ik na chale naal,


kiv sachiyara hoyie kiv kurhe tutte bhaar,

hukam rajayi chalna nanak likheya naal,


waheguru waheguru waheguru,

waheguru waheguru waheguru,

waheguru waheguru waheguru,

waheguru waheguru waheguru,waheguru waheguru waheguru,

waheguru waheguru waheguru,

waheguru waheguru waheguru,

waheguru waheguru waheguru.

92 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page